Algemene Voorwaarden
Heldere afspraken voor een goede samenwerking

De algemene voorwaarden van Scorpions en Veiligheidstraining.nl zijn tweeledig. Als lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche is Scorpions verplicht deze Algemene Voorwaarden te volgen, maar deze voorwaarden dekken niet al onze activiteiten en zijn daarom onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Scorpions en Veiligheidstraining.nl die op deze pagina te lezen zijn.

De Basis

Via onderstaande link kan je de algemene voorwaarden van de Nederlandse Veiligheidsbranche vinden. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Scorpions & Veiligheidstraining.nl. Onder Scorpions verstaan we de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Designing Tomorrow B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69394288; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions Event Services B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72804092 en vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions Security B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20091253.

Persoonsgegevens

 • In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
 • In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
 • Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform geldende privacy wet- en regelgeving.
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht om bij de uitvoering van de Overeenkomst alle op hen van toepassing zijnde verplichtingen voortvloeiende uit regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens na te leven. Op het moment dat Opdrachtnemer als verwerker, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor Opdrachtgever persoonsgegevens gaat verwerken, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gebruik maken van verwerkersovereenkomst onderdeel van deze algemene voorwaarden, tenzij opdrachtgever een losse overeenkomst wenst met andere afspraken.
 • Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Aanvullende voorwaarden

Hieronder kan je nog een aantal aanvullende voorwaarden vinden die onderdeel zijn van onze algemene voorwaarden:

Annulering van diensten

Bij het annuleren of wijzigen gelden de volgende voorwaarden:

 • Cursussen: 50% binnen vier weken en 100% binnen twee weken.
 • Diensten: 50% binnen vier weken en 100% binnen twee weken.
 • Producten: Gemaakte productie-, leverings-, of voorbereidingskosten.

Dienstwijzigingen kunnen aangevraagd bij de planning. Wijzigen van deelnemers / cursusopbouw kan in overleg met de cursusplanning. Bij het wijzigen van productbestellingen kunnen gemaakte productie-, leverings-, of voorbereidingskosten berekend worden.

Locatievoorwaarden

In onze offertes gaan we ervan uit dat de opdrachtgever zorgt voor de minimale voorzieningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. Mocht de opdrachtgever niet kunnen voldoen aan de locatievoorwaarden, dan kan er een toeslag berekend worden. Per dienstverlening kunnen er aanvullende voorwaarden zijn (EHBO, brandwacht).

Extra diensten binnen dezelfde overeenkomst

Extra aangevraagde diensten, aanvullend op een offerte of bevestigde order worden geleverd volgens dezelfde voorwaarden, tenzij ze binnen vier weken voor uitvoering aangevraagd worden. In dat geval geldt er een toeslag:

 • 28 dagen voor uitvoering: 5% toeslag
 • 7 dagen voor uitvoering: 10% toeslag
 • 2 dagen voor uitvoering: 20% toeslag

Feedback & Klachten

Wij proberen continue uitstekende diensten te leveren, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met geleverde service. In dat geval kunt u dit aangeven op onze aftekenlijst, bij uw accountmanager, de teamleider of de planning. Dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing. Lees onze klachtenregeling voor meer informatie.

Integriteit

In onze functie is integriteit een onmisbare eigenschap en daarom hebben wij het ook opgenomen als kernwaarde in ons bedrijf, naast daadkracht, gastgerichtheid,en maatschappelijke betrokkenheid. 

Indexering

Scorpions is gerechtigd jaarlijks een tariefwijziging door te voeren die betrekking heeft op:

 • kostprijsverhogende elementen die voortvloeien uit de CAO Particuliere Beveiliging en 
 • kostprijsverhogende elementen in het productieproces of materiaalinkoop en 
 • aanpassingen van de wettelijke premies, belastingen, lasten en andere heffingen. 

Wij zullen uiteenzetten wat het effect is van de kostenstijgingen op de tarieven uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de tariefwijziging.

Wijzigingen

Onderstaand kan je zien wanneer onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd: